Zaposleni v Dobovi so po duši pravi železničarji, ki se dobro zavedajo svoje odgovornosti, ki jim jo je zaupalo podjetje. Na fotografiji Matej Lisec.

Dobova je na slovenskem železniškem zemljevidu zapisana z velikimi črkami. Med drugim delo na železniški postaji zaznamuje to, da je izjemno pomembna vstopna in izstopna točka za potniške in tovorne vlake na mejnem prehodu na evropski schengenski meji. Med temeljne značilnosti postaje Dobova spada nedvomno to, da je stičišče dveh sistemov napajanja voznega omrežja, hrvaškega 25 kV in enosmernega slovenskega 3 kV. Na delo pomembno vpliva tudi mejni nadzor slovenske in hrvaške policije nad potniki in tovorom, ena od pomembnih značilnosti pa je tudi nujna nenehna intenzivna komunikacija s številnimi prevozniki in različnimi službami in drugimi deležniki v železniškem sistemu.  

Na postaji Dobova svoje delo pri pregledovanju tovornih in potniških vlakov opravljajo slovenski in hrvaški policisti. Na mejni policijski postaji Dobova dela 85 slovenskih policistk in policistov.

Učinkovito sodelovanje več služb in podjetij je najbolj pomembno

Skupaj na postaji dela 77 zaposlenih v skupini SŽ, več deset pa se jih vsak dan zvrsti na postaji iz različnih organizacijskih enot iz skupine SŽ ter drugih prevoznikov. Poleg slovenskih železničarjev so na postaji tudi zaposleni HŽ Cargo. Za neovirano delovanje postaje Dobova je učinkovito sodelovanje različnih služb izjemno pomembno. Pomembne so tako osnovne dejavnosti kot podporne službe, brez katerih dela na postaji ne bi bilo mogoče opravljati. Pomembno je tudi učinkovito sodelovanje s Policijo, ki ima na postaji mejno policijsko postajo, v kateri dela 85 policistk in policistov.

(podpis k obema slikama) Stane Klenovšek, Žan Dornik in Klemen Kantužar so del ekipe SŽ-Tovornega prometa, ki opravljajo delo neposredno na terenu, in sicer menjavo lokomotiv, prestavitev in sestavljanje vlakov, premik v vzdrževalni center SŽ-VIT, odstavitev in dodajanje vagonov.

Tirna slika postaje Dobova

Uspehi ekipe, ki dela v Dobovi, pa so tudi rezultat preteklega dela, ko je bila ob rekonstrukciji in zgraditvi novih objektov delno spremenjena tirna slika. Ta omogoča bistveno bolj fleksibilno delo in oblikovanje več različnih vlakovnih poti. Veliko zaslugo za omenjene spremembe ima, zdaj žal že pokojni, Franc Pavlič, ki je pri oblikovanju tirne slike prisluhnil prometnikom in s svojo vztrajnostjo dosegel, da so jo projektanti prilagodili po pripravljenem predlogu s terena.

S tem so bili narejeni veliki koraki k večji prepustnosti postaje in večji varnosti v železniškem prometu. Kot so povedali na postaji, pa je za[1]radi obsega prometa čas za nove spremembe in posodobitve. Čez postajo Dobova vozi več prevoznikov in ob povečevanju obsega prometa se pojavljajo določene težave, denimo ker pri razporeditvi tirov na postaji ni dodatnih tirnih zvez ali več slepih tirov za gariranje lokomotiv.  Nezadovoljstvo prevoznikov, ki se kdaj pa kdaj  pojavlja,  poskušajo reševati sproti z učinkovitim usklajevanjem, dogovarjanjem in nenehnim iskanjem rešitev.

Bernard Sever med usklajevanjem dela s hrvaškim prevoznikom v CP Dobova

Anton Košir in Maja Derstvenšek skrbita, da je množica podatkov, ki jih ustvarijo pri delu
na postaji, ustrezno računalniško evidentirana, obdelana in dosegljiva vsakemu, ki bi jih potreboval.

Ponoči še več prometa kot podnevi

Postaja Dobova spada v I. rang. Občutno več kot podnevi je na postaji tovornih vlakov ponoči, ko je intenzivnost dela še večja. Na postaji ustavljajo tudi slovenski in hrvaški potniški vlaki. Med Slovenijo in Hrvaško za zdaj vozita dva mednarodna vlaka, iz Hrvaške na dobovsko postajo pripelje en potniški vlak na dan, iz notranjosti Slovenije pa dvajset potniških vlakov. Potnikov je sicer za zdaj razumljivo manj, vendar pa kljub temu, zaradi značilnosti postaje, ostajajo nespremenjeni vsi drugi vidiki, kot sta denimo nadzor, ki ga opravlja Policija, in delo različnih železniških služb.

Zaposleni imajo prijetno in čisto okolje, kar zagotavlja podjetje SŽ-ŽIP. Ključne pri tem so natančne, marljive in prijazne sodelavke. Na fotografiji je Mateja Kranjc.

Zgodbe iz “malega Pentagona”

Prometniki Center vodenja prometa Dobova imenujejo kar mali Pentagon. V njem, kot pravijo, »kreirajo železniške zgodbe«, se pri delu dogovarjajo z osmimi prevozniki na SŽ in devetimi na HŽ, usklajujejo menjavanje lokomotiv, zamenjevanje strojevodij.

»Dinamično delo na postaji Dobova od prometnikov zahteva polno osredotočenost, da
lahko zagotavljajo optimalno uporabo virov na postaji,« pravi prometnik Robert Medved.
Samostojni strokovni sodelavec Anton Popelar je bil med drugim tudi prometnik, zato
zelo dobro pozna delovanje postaje. Vodja postaje je namreč pomembna vez med Dobovo in Ljubljano. Poleg drugega mora biti vodja postaje samozavesten strokovnjak na
svojem področju in, kot pravijo zaposleni na postaji, tudi neke vrste psiholog, da druge
motivira za učinkovito delo.

Anton Popelar: »Na postaji Dobova nenehno usklajujemo vožnje osmih slovenskih in devetih hrvaških prevoznikov. Izjemno intenzivna
komunikacija in nenehno usklajevanje sta tisto, kar delo prometnika v Dobovi loči od dela prometnikov na drugih postajah v notranjosti Slovenije. Izzive, ki se zaradi tega pojavljajo, v Dobovi uspešno obvladujemo, vendar pa bi nam za še boljše delovanje postaje
nedvomno močno koristili dodatni slepi tiri za gariranje lokomotiv. Zelo koristna pa bi bila denimo tudi aplikacija, v katero bi različni
prevozniki, ki vozijo vlak na primer iz Hrvaške v Italijo, zapisovali svoje potrebe, potovalne čase, načrtovane prihode itn. Tako bi lahko
v vodenju prometa še bolj optimalno načrtovali, zagotovili še boljše storitve ter pohitrili delo. V Dobovi dela dobra ekipa, ki je tesno
povezana in lahko zato dosega dobre rezultate.«

Pri delu je namreč ogromno koordinacije, saj glede na razmere v prometu koordinirajo vožnje vlakov več sosednjih in drugih železniških uprav, Avstrije Italije, Srbije, Madžarske in Hrvaške. Poleg tega tesno sodelujejo z glavno operativo v Ljubljani.

Janko Petrovič, Boris Zabasu in Matjaž Kosar so del ekipe EE Zidani Most, ki je za vzdrževanje voznega omrežja na voljo vse leto, 24 ur na dan.

Božidar Jazbec iz TK Zidani Most skrbi in nadzira delovanje telefonskih povezav in
neoviranega video nadzora 24 ur na dan.
Na učinkovito delo na postaji pomembno vpliva odlično sodelovanje s policistkami in policisti Postaja mejne policije Dobova, ki opravljajo nadzor na tovorom in potniki.

Zaposleni v Dobovi so po duši pravi železničarji, ki se dobro zavedajo svoje odgovornosti, ki jim jo je zaupalo podjetje. Pri svojem delu so natančni, ambiciozni, vestni in tudi samoiniciativni. Tako korekten odnos, ki ga sami zagotavljajo pri delu, pričakujejo tudi od delodajalca.

Igor Budič in Martin Hanželić sta v turnusu in s svojimi sodelavci opravljata delo na signalno varnostnih napravah. SV Sevnica skrbi za redna vzdrževanja ter
odpravo motenj in napak na napravah.

Za optimalno delovanje postaje je pomemben učinkovit preplet dela več strokovnjakov. Na fotografiji Andrej Vresk med pregledovanjem tovornega vagona.

Tako dinamično delo, kot ga opravljajo na postaji Dobova, zahteva polno osredotočenost, da lahko zagotavljajo optimalno uporabo virov na postaji. Kot pravijo, je le tako mogoče v Dobovi zagotoviti največjo prepustnost in varnost v železniškem prometu.

Sandi Stegne, Rudi Motore in Silvo Rimc iz SGD Sevnica s svojo ekipo skrbijo za zgornji
ustroj proge in tirne naprave.

Ekipa SŽ-Potniškega prometa pred odhodom potniškega vlaka proti Brežicam.
Z leve proti desni, Patricija Mlinarič, Ines Podgoršek, Uroš Mesojedec in Branka Požun.

Zaposleni na postaji v Dobovi neposredno pomembno prispevajo k uspešnosti poslovanja Slovenskih železnic, tega se zavedajo in tako tudi delujejo. Kot so poudarili, je za učinkovito koordinirano delo v takšnem sistemu pomemben vsak posameznik. Ob miselnosti, ki poudarja tak pristop, pa so delovni uspehi zagotovljeni.

Strojevodji hrvaškega prevoznika Transagent Rail med menjavo lokomotive v Dobovi

Objavljeno v tiskani izdaji revije: