Varovanje okolja ni le skrb za zmanjševanje in preprečevanje onesnaževanja, temveč predvsem skrb za ohranjanje čistega in zdravega naravnega okolja, v katerem živimo. Skrb za okolje je temelj družbene odgovornosti na Slovenskih železnicah, česar se močno zavedamo, in zaveze po skrbi za okolje uresničujemo vsak dan, na vseh ravneh našega dela.

Prejeli smo certifikat ISO 14001 do leta 2021–2024

Da bi podjetja v skupini Slovenske železnice ohranila uspešno poslovno sodelovanje s tujimi partnerji, so decembra lani obvladujoča družba SŽ, d. o. o., ter šest odvisnih družb, SŽ-VIT, SŽ-Infrastruktura, SŽ-Tovorni promet, SŽ-Potniški promet, SŽ-ŽIP, SŽ-ŽGP Ljubljana opravile recertifikacijo – ponovni pregled skladnosti s certifikatom – po mednarodnem okoljskem standardu ISO 14001. Težišče presoje je bil sistem ravnanja z okoljem v Službi za notranji nadzor, kakovost in okolje, ki na ravni skupine Slo[1]venske železnice vodi in koordinira sistem ravnanja z okoljem v odvisnih družbah ter v družbah, ki s svojimi dejavnostmi povzročajo največ negativnih vplivov v okolje, SŽ-VIT in SŽ-Infrastruktura.

Porabljena energija in emisije v okolje na SŽ od 2012 do 2020

Sistem ravnanja z okoljem na SŽ je skladen z zahtevami in smernicami

Poudarek recertifikacijske presoje na ravni štabnih služb SŽ, d. o. o., ter strokovnih služb v odvisnih družbah, ki so pristojne za določene glavne delovne procese, je bil na načrtovanju, spremljanju ter nadzoru nad uresničevanjem sistema ravnanja z okoljem. Na operativni ravni pa so presojali obvladovanje vplivov v okolje na vzdrževalnih in proizvodnih lokacijah, centrih in deloviščih vzdrževanja, ki so v Ljubljani, Mariboru, Celju, Postojni, Divači, Dobovi in Ptuju. Sistem ravnanja z okoljem na ravni štabnih in strokovnih služb na SŽ opravljamo skladno z internimi zahtevami in smernicami, ki urejajo delovanje sistema ravnanja z okoljem. Takšna je bila tudi uradna glavna ugotovitev presojevalcev. Vsi pregledani sklopi so bili skladni z mednarodnim okoljskim standardom ISO 14001. Pri manjših odstopanjih od okoljevarstvenih zahtev in smernic pa so presojevalci predlagali ustrezne ukrepe za njihovo odpravo. Poslovodstvo Slovenskih železnic je poročilo presoje obravnavalo in spre[1]jelo program ukrepov, ki jih bomo uresničili do konca septembra.

Na SŽ sistemsko urejeno varovanje okolja že od leta 1999

Pomembnosti ohranjanja naravnega okolja se je že leta 1999 zavedalo vodstvo Slovenskih železnic, ki jih je tedaj vodil generalni direktor dr. Marjan Rekar. Sprejeli so strateško odločitev v sistem vodenja vključijo zahteve o varovanju okolja po mednarodnem okoljskem standardu ISO 14001. Uresničevanje sistema ravnanja z okoljem je bilo uspešno končano leta 2002, ko so SŽ pridobile prvi certifikat po medna[1]rodnem okoljskem standardu ISO 14001:1996. To je bil začetek kontinuiranega vključevanja področja varstva okolja v sistem vodenja.

Kaj v praksi pomeni uspešna recertifikacija?

Končno poročilo recertifikacijske presoje potrjuje, da je sistem ravnanja z okoljem v družbah skupine Slovenske železnice ustrezno oblikovan in dokumentiran ter da ga ustrezno vodimo, vzdržujemo in izboljšujemo na ravni obvladujoče družbe ter vseh odvisnih družb. Tako urejen sistem v povezavi z obvladovanjem izrednih razmer znatno prispeva k varnosti železniškega prometa. Z okoljskim certifikatom družbe skupine Slovenske železnice zainteresirani javnosti dokazujejo, da svojo konkurenčnost gradijo na sodobni tehnologiji in opremi, in ne na takšni, ki bi čezmerno onesnaževala okolje, ter da ob tem v celoti upoštevajo okoljevarstvene zahteve in dejavnike, ki pomembno vplivajo na poslovanje družbe.

Delo pri varovanju okolja se nadaljuje

Zavedamo se, da s pridobitvijo okoljskega certifikata še nismo odpravili vseh težav, povezanih z negativnimi vplivi na okolje. Poglavitni namen sistema ravnanja z okoljem na Slovenskih železnicah je obvladovanje vseh izvorov onesnaževanja okolja skladno s sprejetimi zahtevami in smernicami. Poleg tega pa je pomembno nenehno prizadevanje za izboljševanje procesov, s katerimi bomo kar najbolj uspešno in učinkovito obvladovali emisije v okolje, povečevali okoljsko in energetsko učinkovitost ter optimizirali stroške, ki so povezani z rabo energije, vode ter odpadki, ki jih ustvarimo na enoto opravljenega dela. Zavedamo se tudi, da bo v prihodnje treba pri varovanju okolja izboljšati tudi nekatere sistemske zahteve, ki so temelji učinkovitega

Objavljeno v: