Kako smo na SŽ zavarovani pred neželenim ravnanjem na delovnem mestu

Ljudje se različno odzivamo na nasilje, izsiljevanje, nadlegovanje in trpinčenje ter jih različno doživljamo. Včasih jih določen čas prenašamo in potrpimo. Lahko se nanje tudi navadimo in jih sprejmemo kot obliko delovanja v medsebojnih odnosih in način življenja. Bolj kot so nas kot otroke vzgajali v tovrstnem vedenju ali pa smo bili celo sami deležni nasilne vzgoje, manj smo kritični do nasilja in manj zmožni prepoznavati takšno vedenje kot patološko in nesprejemljivo. Zaradi tega manj postavljamo meje tovrstnemu vedenju, lahko pa smo tudi sami na različne načine nasilni do drugih, ne da bi se tega zavedali.

V preteklosti je bilo fizično nasilje bolj navzoče v družbi, to je lahko videti denimo pri uporabi palice v šoli. Danes pa čedalje bolj prepoznavamo tudi psihično in čustveno nasilje. Včasih se o nasilju ni veliko govorilo, danes je to precej drugače. Z ozaveščenostjo smo napredovali. Ne samo, da nasilje, nedovoljeno in neželeno vedenje pri sebi in drugih bolje prepoznavamo, temveč ju tudi ne odobravamo in večkrat ukrepamo, ko se z njima srečamo.

Prizadevamo si zavarovati naše zaposlene in uporabnike naših storitev

Skupno neprimernemu in neželenemu ravnanju je, da zaposleni določeno vedenje ali ravnanje zavrača, ga ne želi in ne odobrava, ker je zanj ponižujoče, nespoštljivo, skratka nesprejemljivo. Z njim namreč doživlja napad na svoje osebno dostojanstvo in integriteto. V skupini Slovenske železnice si prizadevamo pred neželenim ravnanjem zaščititi tako zaposlene kot uporabnike naših storitev. Pri tem skušamo delovati preventivno z ozaveščanjem zaposlenih ter kurativno z določenimi postopki če se takšno ravnanje pojavi ali je prijavljeno. 

Kako oblike neprimernega ravnanja določa zakonodaja

Po 24. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 43/2011) mora delodajalec sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnem mestu, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev.

Sedmi  člen Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 81/2019) prepoveduje spolno in drugo nadlegovanje ter trpinčenje na delovnem mestu. To je povzeto tudi v 3., 4. in 5. členu internega navodila 642 – Navodila o prepovedi trpinčenja, spolnega in drugega nadlegovanja ter psihosocialnega tveganja na delovnem mestu v družbi Slovenske železnice, d.o.o.,in je opredeljeno kot:

  • Spolno nadlegovanje je kakršna koli oblika neželenega verbalnega (npr. opolzke pripombe in šale), neverbalnega (npr. neželene spolne sugestije, razpošiljanje e-sporočil spolne narave) in fizičnega ravnanja (neželeni telesni stiki, dotikanje, objemi, trepljanje), ki je ponižujoče in prizadene dostojanstvo človekove osebe;
  • Nadlegovanje je vsako neželeno vedenje, ki rani dostojanstvo osebe;
  • Trpinčenje na delovnem mestu je premišljeno in ponavljajoče žaljivo vedenje ali ravnanje (psihične, čustvene, socialne, informacijske in poslovne narave), ki je usmerjeno proti posameznemu delavcu ali njegovemu delu.

Ko je ptica živa, je črve,

ko ptica umre, črvi pojedo njo.

Čas in okoliščine se spreminjajo v vsakem trenutku.

Ne ponižuj in ne žali nikogar v življenju.

Mogoče ste močni danes,

ampak zapomnite si,

čas je mnogo močnejši od vas.

Od enega drevesa se naredi milijon vžigalic,

a samo ena je dovolj, da zažge milijon dreves.

Anonimni avtor

Navodilo 642 o prepovedi trpinčenja, spolnega in drugega nadlegovanja na Slovenskih železnicah

Informacijo o možnih ukrepih v zvezi z nadlegovanjem in trpinčenjem na delovnem mestu, s katero je bilo to področje urejeno od leta 2008 je leta 2014 zamenjalo Navodilo o prepovedi trpinčenja, spolnega in drugega nadlegovanja ter psihosocialnega tveganja na delovnem mestu v družbi Slovenske železnice, d.o.o. (Navodilo642). Izdano je bilo na podlagi 7. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013), 24. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, 43/2011) in Izjave o varnosti in zdravja pri delu z oceno tveganja za SŽ, d.o.o. z 22.7.2013. Navodilo 642 velja od 31.7.2014, in velja v vseh družbah Skupine SŽ.

Z Navodilom 642, v katerem so sistematično opredeljene posamezne oblike nedopustnega ravnanja, delodajalec podaja tudi smernice za prepoznavanje, preprečevanje in odpravljanje posledic nedopustnega ravnanja ter s tem izboljšanja zaščite zaposlenih.

V Skupini SŽ si prizadevamo zagotavljati varnost zaposlenih in preprečevati vsakršno neželeno in nedovoljeno vedenje ali delovanje. Zavzemamo se za to,  da se zaposleni, potniki in drugi, ki z nami sodelujejo  varno in dobro počutijo. K temu smo vsi poklicani in smo za to tudi osebno odgovorni. Vsako, še tako majhno dejanje za dobrobit sočloveka, je lahko učinkovito, čeprav se mogoče v danem trenutku ne vidi. Že iskrena pozitivna misel je lahko seme, ki vpliva na pozitivne spremembe v okolju in svetu.

Kaj se zgodi, če bi zaposleni ocenil, da je nadlegovan?

Obveznost delodajalca po Navodilu 642 je, da ko prejme informacije o nedopustnem ravnanju posameznika, sprejme ukrepe za preprečevanje takšnega neželenega ravnanja. Zaposleni v primeru nedopustnega ravnanja obvesti svojega nadrejenega ali vodjo sekretariata družbe v kateri je zaposlen. Nato poskuša najprej v neformalnem postopku odpraviti to ravnanje. Če pri tem ni uspešen poda pisno prijavo neželenega ravnanja na e-naslov: prijava.nezelenega.ravnanja@slo-zeleznice.si.

Kdo analizira prijavo? Prijavo obravnavajo strokovno usposobljeni zaposleni, ki jih je za to delo pooblastilo poslovodstvo posamezne družbe. Po prijavi je takoj opravljen ločen razgovor z osebo, ki je domnevno žrtev trpinčenja ter z domnevnim nadlegovalcem. O razgovoru pooblaščeni zaposleni sestavi uradni zaznamek. Poišče ustrezno obliko reševanja konfliktne situacije skupaj s prijaviteljem in predlaga pravni ukrep. Prizadetemu ponudi psihosocialno pomoč, če to želi, in podporo pri iskanju ustreznih rešitev. Če je kršitev ugotovljena, se za delavca, ki trpinči, spolno ali drugače nadleguje, uvede disciplinski postopek v skladu s pravilnikom o odgovornosti delavcev za kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja.

Ogromno je za zaščito zaposlenih mogoče storiti s preventivo in obveščanjem o njihovih pravicah

Leta  2008 smo na Slovenskih železnicah objavili Informacijo o možnih ukrepih v zvezi z nadlegovanjem in trpinčenjem na delovnem mestu in o ukrepih zaščite zaposlenih v primerih nedovoljenega ravnanja, ki je bila uradno objavljena 9.septembra 2010. V Informaciji je določeno, da je delodajalec, v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l . RS, št. 56/1999) dolžan sprejeti ukrepe, s katerimi zagotavlja varnost in zdravje svojih zaposlenih.

V Novi progi smo zaradi ozaveščanja zaposlenih o neprimernem ravnanju objavljali različne prispevke in sicer:

V izdaji junij/julij 2009 je bil objavljen prispevek: Mobing – čedalje bolj skrb zbujajoč pojav v delovnih okoljih o tem, kaj je mobing, o vzrokih, vrstah in posledicah mobinga, kako ga prepoznavati in preprečevati.

V izdaji maj 2010 je bil objavljen prispevek: Etično ravnanje v podjetju omogoča doseganje skupnega dobrega, o pomenu etičnega ravnanja v podjetju.

V izdaji junij 2010 je bil objavljen prispevek z naslovom Moč in pomen etičnega ravnanja o etičnem kodeksu kot temeljnem vodilu in kulturi človekovega ravnanja in delovanja.

Generalni direktor Slovenskih železnic je 28. decembra 2012 podpisal Etični kodeks Skupine Slovenske železnice, v katerem so zapisana načela in pravila etičnega ravnanja pri zagotavljanju skupnega sistema vrednost v skupini. Osnovno vodilo je spoštovanje zakonsko določenih načel in ravnanje v skladu z najvišjimi moralnimi načeli vseh zaposlenih, pri čemer se vsi zavzemamo za spoštovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin.

V izdaji Nove proge april 2012 smo objavili prispevek z naslovom: Preprečevanje nedovoljenega vedenja na delovnem mestu, v katerem smo bralce ponovno seznanili z informacijami o mobingu in drugem neprimernem ravnanju, kako tovrstno ravnanje prepoznavati, preprečevati ter kako ukrepati in pomagati žrtvi.

Poleg prispevkov objavljenih v Novi progi smo za zaposlene pripravili več predavanj in delavnic na temo prepoznavanja in preprečevanja nedovoljenega ravnanja v delovnem okolju ter o možnostih pomoči žrtvam mobinga, trpinčenja ali drugih oblik nedopustnega ravnanja na delovnem mestu.

Dr. Zdravko Lavrič